NASZE PROJEKTY

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Raport dostępności

Raport dostępności

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.spdrazdzewo.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.spdrazdzewo.pl
Data publikacji strony internetowej: 2013-02-28
Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Dane teleadresowe jednostki

Adres: Szkoła Podstawowa im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie
Drążdżewo 62, 06-214 Krasnosielc
tel. 29 71 41 251
e-mail: spdrazdzewo@wp.pl lub szkola@spdrazdzewo.pl
strona internetowa: www.spdrazdzewo.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
– niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
– Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
– Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
Strona posiada narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie) a w nim możliwość zmiany kontrastu i możliwość powiększania liter.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Barbara Kluczek, szkola@spdrazdzewo.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 7141251. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie mieści się w jednym budynku. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ulicy, drugie od strony sali gimnastycznej. Oba wejścia wyposażone są w podjazdy dla osób niepełnosprawnych, mających kłopoty z chodzeniem lub korzystającym z wózka inwalidzkiego.
Przy wejściu głównym, na parterze znajduje się gabinet dyrektora szkoły. Pracownik szkoły pełniący dozór przy wejściu udziela informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Na parterze budynku możliwe jest poruszanie się na wózku inwalidzkim.
Budynek nie jest wyposażony w windę.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy sali gimnastycznej.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym/przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami Szkoła umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową).