NASZE PROJEKTY

ŚWIETLICA SZKOLNA

Godziny pracy świetlicy szkolnej

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH (od 11.01.2017)

poniedziałek

7.20 – 7.40

11.50 – 14.40

wtorek

7.20 – 7.40

11.50 – 14.40

środa

7.20 – 7.40

11.45 – 14.40

czwartek

7.20 – 7.40

11.50 – 14.40

piątek

7.10 – 7.40

12.45 – 14.45

Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRĄŻDŻEWIE

Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy .
Czas pracy świetlicy dostosowany jest do organizacji dojazdu dzieci do szkoły.
2. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły .

Cele i zadania świetlicy
1. Wychowawca w świetlicy szkolnej zapewnia dzieciom i młodzieży:
– zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
– kształtuje nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
– rozwija zainteresowania oraz zdolności.
– wdraża do samodzielnej pracy umysłowej.
-udziela pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
– organizuje właściwy i kulturalny wypoczynek.
-współpracuje i współdziała ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

2. Do zadań świetlicy należy:
• organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
• organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
• odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
• stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek,
kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
• upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie;
• rozwijanie samodzielności i samorządności;
• współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
• organizowanie dożywiania poprzez zaprowadzanie dzieci do stołówki międzyszkolnej;
• zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

Założenia organizacyjne.

• Zajęcia świetlicowe odbywają się w wymiarze 15 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej. Zajęcia świetlicowe prowadzi Pani Ewa Majkowska i Pan Michał Walasek.

Kwalifikacja dzieci do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.
Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące:
– imiona i nazwisko uczestnika;
– datę urodzenia;
– adres zamieszkania;
– czasu przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia;
– informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą przyprowadzać i odbierać dzieci.
– kontaktu z rodzicami

Do świetlicy przyjmuje się:

1.) uczniów klas I – VI,
2. ) z opieki w świetlicy korzystają także dzieci dojeżdżające, oczekujące na rozpoczęcie lekcji lub na odjazd autobusu.
3. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
4. Dzieci kl. I -VI w świetlicy spożywają obiad o godzinie 10.35, a dzieci z oddziałów przedszkolnych spożywają śniadanie o godz: 9:15 a obiad o godz: 12:15.

Prawa uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
• prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
• korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
• wpływania na planowanie pracy w świetlicy;

Obowiązki uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
• systematycznego udział w zajęciach,
• nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy;
• dbania o porządek i wystrój świetlicy,
• poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
• kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych i respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
• przestrzegania regulaminu świetlicy.

Dokumentacja świetlicy
1. Plan pracy świetlicy szkolnej,
2. Dziennik zajęć świetlicy szkolnej,
3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy,
4. Semestralne sprawozdanie z działalności,
5. Roczne sprawozdanie z działalności,
6. Regulamin świetlicy.